/home/3/u/ungkir/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet 2017 og godkjent av Norsk kirurgisk forening samme år

Vedtekter Forening for Unge Norske Kirurger

 • 1 Om Forening for Unge Norske Kirurger

1.1 Foreningens navn er Forening for Unge Norske Kirurger, forkortelsen FUNK kan brukes.

1.2 Foreningen er for leger under spesialistutdanning i generell kirurgi, gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, fremtidige kirurgisk DEL 2 og DEL 3 i nevnte spesialiteter.

1.3 Foreningen ble stiftet 22. oktober 2015 og er en underforening av Norsk Kirurgisk Forening – NKF.

 

 • 2 Foreningens formål

2.1 Ivareta og fremme utdanningskandidatenes faglige, utdannelsesmessige og organisatoriske interesser under spesialistutdanningen.

2.2 Jobbe for samarbeide med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt, som har tilsvarende formål.

 

 • 3 Medlemskap

3.1 Alle, og kun, leger i spesialisering som er medlem av Norsk Kirurgisk Forening er medlem av FUNK.

3.2 Foreningen kan kreve inn egen medlemskontingent.

3.3 Utmeldt regnes de medlemmer som etter vedtektene ikke lenger kvalifiserer for å være medlem.

3.4 Det kan tildeles æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig innsats for å fremme foreningens mål, jf. paragraf 2. Dette begrenser seg ikke til definisjonene under punkt 3.1.

 

 • 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den  avholdes hver høst.  

 

4.1 Dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 • Valg av ordstyrer og referent.
 • Godkjenning av innkalling og fullmakter.
 • Beretning og godkjenning av beretning fra forrige generalforsamling.
 • Årsrapport fra styret.
 • Saker fremlagt av styret.
 • Saker fremlagt av medlemmer.
 • Godkjenning av regnskap og budsjett.
 • Eventuelt valg til styret, komiteer, utvalg og internasjonal representasjon.
 • Fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling.

4.2  Ethvert medlem kan fremme saker til behandling, men senest 4 uker før generalforsamlingen.

4.3 Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før generalforsamling.

4.4 Avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved enkelt flertall, med unntak av endringer i Vedtektene som krever ⅔ flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

4.5 Avstemning skjer skriftlig, eventuelt elektronisk, eller ved akklamasjon hvis det bare er et forslag eller en kandidat.

 • 5  Valg

5.1 Valgkomiteen oppnevnes av styret for ett år av gangen.

5.2 Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og evt til komiteer, utvalg og/eller representasjon. Generalforsamlingen kan også fremme kandidater.

5.4. Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til komiteer og utvalg hvis slike ikke er valgt av Generalforsamlingen.

 • 6  Styret

6.1 Mellom generalforsamlingene ledes foreningen av et styre som er ansvarlig overfor Generalforsamlingen.

6.2 Alle medlemmer i Forening for Unge Norske Kirurger kan velges til styret.

6.3 Styret består av 6 medlemmer, med 3 varamedlemmer.

6.4 Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen med hensyn til kjønn, geografi og spesialitet.

6.5 Generalforsamlingen velger leder, nestleder og styremedlemmer.

6.6 Leder og nestleder er utdanningskandidatenes representant og varamedlem til styret i NKF

6.7 Styremedlemmene velges for to år og kan gjenvelges for ytterligere én toårs periode. Valgperioder som varamedlem regnes ikke med i dette.

6.8 Dersom et styremedlem/varamedlem fullfører spesialistutdanning i perioden han eller hun sitter i styret, kan vedkommende sitte perioden ut.

6.9 Hvis et styremedlem/varamedlem fratrer i valgperioden kan styret utpeke et nytt styremedlem/varamedlem frem til neste generalforsamling.

6.10 Det tilstrebes at minimum to styremedlemmer byttes ut hver toårs periode.

6.11  Det skal være minst fem medlemmer tilstede for at Styret skal være beslutningsdyktig. Fullmakt, fysisk og digital tilstedeværelse likestilles. Ved stemmelikhet har den som leder møtet dobbeltstemme.

6.12 Det skrives protokoll innen 14 dager fra alle styremøter. Protokollen skal sendes ut til alle styremedlemmer til godkjennelse så snart den er ferdig

 • 7  Økonomi

7.1 FUNKs økonomi baseres i hovedsak på tilskudd fra NKF, men kan suppleres med medlemsavgifter og andre inntekter.

7.2 FUNK sitt budsjett foreslås av Styret, men må vedtas av NKF.

7.3 FUNK fører eget regnskap.

7.4 I perioder med høy aktivitet, ved spesielle prosjekter etc, kan foreningen søke om støtte fra NKF eller tredje part. Støtte fra eksterne gjøres etter Legeforeningens retningslinjer.

 • 8 Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten og det kreves ⅔ flertall av de avgitte stemmene.

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom tre av FUNKs styremedlemmer eller en femtedel av medlemmene begjærer det skriftlig eller elektronisk

8.2 Skriftlig eller elektronisk innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel til avholdelse, senest 4 uker etter begjæringsdato.

 

 • 10 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst ⅔ flertall, innkalles ekstraordinært generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med ⅔ flertall.

Evt aktiva overføres NKF.