Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

LiS-ansvarlig overlege

Bedre organisering og effektivisering av spesialistutdanning, erfaringer fra Ringerike Sykehus

Introduksjon
Spesialisering i de kirurgiske fag er i stor grad basert på videreføring av kunnskap fra mer erfarne kolleger. I praksis er det gjerne en del tilfeldighet i hva man lærer fra en dag til den neste, og som Lege i spesialisering (LiS) er man stort sett selv ansvarlig for å påsørge progresjon og utvikling frem mot ferdig spesialist. Dette er nok langt på vei medvirkende i at vi bruker for lang tid i spesialisering samtidig som det kan være et ekstremt frustrasjonsmoment. Ved Ringerike Sykehus var det tidligere praksis at operasjonene ble fordelt LiS imellom etter at overlegene hadde forsynt seg fra fatet. Dette kunne gi opphav til mye misnøye samtidig som det ga en helt vilkårlig tildeling av operasjoner. Våren 2013 ble det derfor besluttet å ha en LiS-ansvarlig overlege (LAO) som fordelte operasjoner basert på progresjon i utdanningsløp.

Bakgrunn
Kirurgisk avdeling Ringerike Sykehus har akuttfunksjon og generellkirurgisk, gastrokirurgisk og urologisk virksomhet. Mesteparten av de generelle og gastro-kirurgiske inngrepene utføres laparoskopisk. Det er 6 LiS ved avdelingen, ingen rotasjon mellom de ulike fag-emnene. Det tilstrebes at alle LiS har fast stilling. (pr.16/5-15 har 4/6 fast stilling) 2 ganger i året har LiS og veileder referatpliktig veiledersamtale basert på legeforeningens mal. Det er innvilget 1 år tellende B-gren i gastrokirurgi. Det er 3 spesialister i gastrokirurgi, 2 urologer og 1 generellkirurg.

Gjennomføring
LAO er ansvarlig for operasjonsprogram og fordeler inngrep på de forskjellige operatører. Som nytilsatt uerfaren LiS er hovedfokus på de basale vaktferdigheter eks. suprapubisk-kateterisering, visittarbeid og poliklinisk småkirurgi. Det legges deretter opp til gradvis kirurgisk progresjon gjennom inngrep av økende vanskelighetsgrad. Et eksempel på en slik progresjon vil være laparoskopiske navlebrokk, galle, TEP og etter hvert laparoskopisk kolon-kirurgi. LiS starter som assistent ved operasjon da gjerne som assistent til LAO. Etter hvert overtar LIS deler av inngrepet, og tilslutt gjør LIS hele inngrepet med LAO eller annen overlege som assistent. Ved mer avanserte inngrep med varierende grad av vanskelighet kan LiS og overlege bytte på operere underveis. På denne måten sikrer man også at inngrepet ikke tar for lang tid. Når LAO vurderer LiS i stand til å utføre hele inngrepet, blir LiS satt opp som operatør med mindre erfaren LiS med overlege som assistent #2. Når LAO vurderer LiS kvalifisert til å være autonom operatør blir LiS satt opp som hovedoperatør med mindre erfaren LiS med mulighet for tilkalling av overlege ved behov. Erfaren LiS utdanner da mindre erfaren LiS etter samme modell.

Vaktkirurgi som appendektomi, ileus etc. følger samme utdanningsmodell.

LAO er til enhver tid oppdatert på den faglige progresjonen til samtlige LiS. Dette oppnås ved å operere sammen med LiS-legene, observere på stue eller løpende tilbakemelding fra andre overleger.

Erfaring
Vi har nå hatt denne modellen i 2 år. I den samme perioden har vi fått flere ”ferske” LiS-leger. Vi opplever at denne modellen fungerer godt og er en god måte å sikre progresjon hos den enkelt LiS. Som LiS er det motiverende at det til enhver tid er fokus på ens utdanning i faget. I løpet av en periode på 2 år har vi fått LiS på et nivå hvor de opererer laparoskopisk brokk, galle, TEP og kolonkirurgi. I tillegg til å være autonome innenfor det aller meste av vakt-kirurgi.

Konklusjon
Denne modellen er ikke unik i teori, og sannsynligvis slik de fleste ønsker å utdanne LiS. Vår erfaring er at nøkkelfaktoren for at det skal fungere i praksis er at man har en dedikert og engasjert LAO med interesse for utdanning av LiS. Arbeidet som LAO er tidkrevende og medfører at noen arbeidsoppgaver ved avdelingen må overtas av andre. Det kreves en bevisstgjøring på avdelingsnivå at de som kan et inngrep skal lære det bort, istedenfor å operere selv. Det gir en gevinst ved raskere å få LiS som autonome operatører på vakt og elektiv-kirurgi. Ved mindre avdelinger med tilkallingsbakvakt reduserer dette vaktbelastningen på bakvakt samtidig som det bidrar til å øke effektiviteten og produktiviteten ved avdelingen.

Det har vært en forutsetning at denne modellen kun i beskjeden grad skulle medføre økt tid pr. inngrep og dette har vi løst med klare retningslinjer for når overlege skal overta operasjon, eller tilkalles.

Vi er godt fornøyd med denne modellen og kommer til å fortsette vår organisering  med LiS-ansvarlig overlege.